A projekt


"Karolj át" című programunkat (SMÖA-2012-0213) a Svájci-Magyar Civil és Ösztöndíj Alapok (Svájci Hozzájárulás) támogatja. A kétéves projekt célja, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén megye két településén, Szomolyán és Sályban a „telepfelszámolási” programok keretén belül elindított fejlődést és változást tovább generálja azzal, hogy kiemelten foglalkozik a roma – különösen a putrikból és a pincelakásokból kiköltözött – családok gyerekeivel, tanulásuk, iskolai és társadalmi esélyeik javításával. A települések, a családok társadalmi-gazdasági helyzeténél is erősebben indokolja a program megvalósítását a két község szegregált és nagyon gyenge közoktatása. 

A közvetlen célcsoportba a 7-8. osztályos és az eljáró első-másodéves szakiskolai tanulók tartoznak (13-16 évesek), összesen 60 fő (30 fő Szomolya, 30 fő Sály), őket két évig kísérjük (összesen 120 fő). A családi háttér és a szegregált iskola negatív (gettó) hatásaként ezek a diákok nehezen boldogulnak az iskolával, rosszul teljesítenek, amelynek következtében a lemorzsolódás veszélye fenyegeti őket („feladják”). Közvetett célcsoport a bevont tanulók családjai, testvérei, barátai.

A projektben a mentor tölti be a legfőbb szerepet, aki a szülőt segítve irányítja, koordinálja, kontrollálja a gyerek tevékenységét, segítséget nyújt a tanulásban, társas konfliktusok megoldásában, új helyzetekben helyes viselkedési minták kialakításában. A diákok részt vesznek tanulószobai és alkotó-készségfejlesztő foglalkozásokon, heti megbeszéléseken, készségfejlesztő tréningeken, sport- és kulturális rendezvényeken, különórákon, nyári táborokban. Havonta számvetést készítenek eredményeikről, teljesítményükről.  

A program céljai: hosszú távú cél, hogy a projektben résztvevő 60 roma és mélyszegénységben élő gyermek/fiatal iskolai végzettsége, munkaerőpiaci és életesélye gyökeresen megváltozzon, sikeresen integrálódjon a többségi társadalomba. További célunk, hogy a bevont gyermekeken/fiatalokon keresztül hatással legyünk családjaikra, különösen testvéreikre és baráti közösségeikre. A beavatkozás konkrét céljai, hogy

  • változzon a diákok ismeretszerzéshez, tanuláshoz, iskolához való viszonyuk;
  • megelőzze az általános és középiskolából történő lemorzsolódásukat;
  • feltárja ismeretszintjüket, képességeiket, készségeiket, érdeklődésüket és tehetségüket; ezekre alapozva egyrészt pótoljuk hiányosságaikat, másrészt felszínre hozzuk, gondozzuk tehetségüket;
  • iskolaváltásukhoz (pályaválasztásukhoz) konkrét, személyre szabott iránymutatásban részesüljenek;
  • felkészítsük őket az iskolaváltás adaptációs problémáinak megoldására, és segítsük eligazodásukat az új iskolai környezetben, valamint az új kortárs- és társas kapcsolatok kialakításában;
  • megtanítsuk őket konfliktusaik asszertív kezelésére, új szociális kompetenciákra tegyenek szert;
  • feltárjuk családi, nemzeti/etnikai gyökereiket annak érdekében, hogy identitásukról tudatosan dönthessenek;
  • a tanulók és szüleik tudatos döntéseket hozzanak életük fordulópontjain.

A program megvalósításának ideje:

Költségvetés: 28 118 000 Ft

Részletes információ kérhető Lázár Györgynétől elérhetőségeinken keresztül.